en | cz
Material: steel profile 30x30 mm • steel profile 40x10 mm Connecting distance: MM connection 50 mm Connection: MM connection • the central heating system Mounting: steel brackets Output (Q): tw1/tw2 = 90°/70°C; t1 = 20°C • 579 W

Očenášek a.s.